Požar i osiguranje u industriji
autora
dr Milovana Vidakovića
u izdanju autora i �Stručne knjige� iz Beograda

 

Knjiga POŽAR I OSIGURANJE U INDUSTRIJI
je štampana na finoj hartiji, obima 1450 stranica, B5 formata, u tvrdom povezu i sa plastificiranim koricama u dve boje,

cena: 130 EUR

KNJIGU MOŽETE PORUČITI
TELEFONOM NA BROJ
:
(+381)(0)64 867 5856
adresa: Osmana Đikića 11, 11000 Beograd
RADNIM DANOM OD 09.00 DO 14.00 h

Posle pet godina od izdanja obimnog priručnika Požar i arhitektonski inženjering (oko 650 strana), dr Milovan Vidaković je nastavio svoje veliko obrazovno delo u oblasti zaštite od požara i eksplozije novim, još obimnijim priručnikom.
U ovom priručniku razmatra se ugroženost od požara i eksplozije od eksplozivnih smeša industrijskih, rudarskih i drugih pogona, skladišta opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih materija. Na osnovu tehnoloških opasnosti autor, imajući u vidu nastanak i razvoj požara, odnosno efekte eksplozije u ovim ambijentima, razmatra urbanističke, tehničke i organizacione mere zaštite.
Kroz celo izlaganje ukazuje se na zakonske i tehničke propise državnih organa ali i na norme kompanija za osiguranje. Time se investitori, korisnici i projektanti upućuju na partnerske ekonomske odnose sa kompanijama osiguranja u zaštiti objekata, to je novi kvalitet u odnosu na dosadašnje stanje gde se primena normi vidi kao prinuda koju vrše državni organi.
Autor je posebnu pažnju obratio, kroz posebno poglavlje, na urbanističko planiranje u planiranju industrijskih objekata, skladišta i slicnih objekata. U tom segmentu ukazuje se da je država propisala već u osnovnim zakonima i pratećim planskim dokumentima neke mere zaštite od požara i da iz njih počinje da se stvara sistem zaštite nekog industrijskog ili skladišnog kompleksa.
Time je ukazao i potvrdio da zaštita od požara počinje od naučnih i razvojnih istraživanja, normativne delatnosti, planiranja i projektovanja i to još od lociranja kompleksa ili objekata, definisanja bezbednosnih rastojanja, rešavanja mnogih tehnoloških problema, kako bi se procesi učinili mnogo manje opasnim, stvaranjem uslova za lokalizaciju požara, vatrogasnu intervenciju i evakuaciju itd.
Detaljnije se govori o regulacionim planovima, bezbednosnim rastojanjima od opasnih objekata koji bi mogli biti ugroženi u slucaju požara ili eksplozije, planiranju prilaznih saobraćajnica za vatrogasna vozila, hidrantskoj mreži za gašenje požara itd.
U poglavljima koja obrađuju pojedine oblasti industrije (drvna, tekstilna i dr.), autor je dao veliki doprinos našoj stručnoj literaturi da se opasnosti od pošara i eksplozije prepoznaju i stvore sistemi zaštite koji ce rizik svesti na razumnu meru.
Kao i prethodna knjiga i ovaj priručnik trebao bi da se prouči kada se pristupa rešavanju planiranja i izgradnje svih objekata u kojima postoji i mala verovatnoća ce se dogoditi pošar ili eksplozija. Ona može poslušiti i investitorima i drugim korisnicima da shvate da ih konsultanti i projektanti ne uvlače u nepotrebne troškove u zaštiti objekata, da primena mera zaštite nije samo da se zaštite ljudi koji u tim objektima rade, zato što to traži država, već da je to opšti i njihov interes da se smanji broj žrtava, povređenih i štete od požara.

Nikola Kleut, dipl.ing. maš.

Poseban doprinos u izučavanju, (razmatranju), fenomena eksplozivnosti mineralnih prašina pre svih ugljene prašine, predstavlja deo u kome je obrađena eksplozivna prašina od kompleksnog i detaljnog prikaza teoretskih postavki do postupaka zaštite.

Usput kroz primere, na prvi pogled neprimetno, ukazuje na izuzetnu važnost pravilnog i disciplinovanog korišćenja i održavanja tehnološke opreme, prateših instalacija i objekata sa ciljem da se opasnost svede na minimum ali i da posledice eventualnog akcidenta nanesu sto manje šteta.
Na kraju se mora istaći da izuzetnu važnost ovom priručniku daje: ukazivanje na značaj ranog otkrivanja, dojave i alarmiranja pojava nekontrolisanog sagorevanja kroz prikaz najnovijih, u svetu korišćenih, sistema za daljinsku detekciju požara u početnom stadijumu sa automatskim upravljanjem gašenja požara i kategorizacija rudničkih prostorija po požarnoj opasnosti.
Ovako koncipiran i obrađen priručnik Požar i osiguranje u industriji, kao rad jednog izuzetnog poznavaoca problematike vezane za požare, predstavlja novinu i značajan doprinos našoj stručnoj literaturi i poslužiće korisno svima onima koji se profesionalno bave ovom problematikom ali i onima koji bi želeli da se sa njom bliže upoznaju što ce svakako uticati da bude od velike pomoći i studentima fakulteta koji se bave izučavanjem zaštite od požara.

Savezni Zavod za Standardizaciju
Samostalni referent
Slobodan Čukalović, dipl. inž.

Mali je broj autora koji su se u obradi raznih problema požara, havarija, nesreća i dr. odvažili da piĆu i o osiguranju kao neophodnom segmentu ukupno potrebnog znanja u rešavanju tretiranih problema. Sa tog aspekta smatarm da je autor napravio dobar izbor da kroz uslove i tarife osiguranja u industriji približi ovu materiju svim zainteresovanim stručnjacima koji se bave problematikom određivanja urbanističkih uslova, projektovanja, izgradnjom i montašom, odršavanjem i zaštitom od po&*382;ara tokom eksploatacije.
Bez dovoljno znanja iz oblasti kvalitetne osiguravjuće zaštite i preventivnog inžinjeringa u svim fazama navedenih aktivnosti nije moguće postići optimalni odnos investicije i sigurne i pouzdane eksploatacije bilo kakvog, a posebno industrijskog objekta.
U svakoj od navedenih faza posla stručnjaci moraju poći od pretpostavke da se na bilo kom prostoru moše pojaviti pošar i da njihovo razmišljanje mora dati rešenja da posledice pojave požara budu što manje. Samo takav pristup obezbeđuje kontinuitet rada i maksimalnu dobit. Svaki prekid rada zbog nastanka požara sa većim posledicama ima mnogo veće indirektne od direktnih gubitaka. Osiguranje će nadoknaditi "ugovoreni deo štete" ali ona je po pravilu mnogo manja od ukupne štete,
Uz osnovni cilj, koji postavlja kao imperativ, upravljanje razlikom autor je u knjizi dao osnove rešenja u poenti zaštite od požara u preventivnoj zaštiti (preventivi).
Ovakva postavka je linija vodilja autora, koji se ne zadovoljava samo sagledavanjem problematike nekontrolisanog sagorevanja gasovitih, tečnih i čvrstih gorivih materija već za svaku privrednu delatnost razmatra specifičnost požara i eksplozija vezane za nju, posebno sa aspekta njihovog uticaja na ljude, objekte i opremu.

Tomislav Nedić, dipl. maš. inž.


 
DITUR
Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima
Kneza Miloša 7a, 11000 Beograd , tel. +381-(0)11-2762-867
CENTROBANKA 145-2396-62