Požar i osiguranje u industriji, M. Vidakovic -
U ovom priručniku razmatra se ugroženost od požara i eksplozije od eksplozivnih smeša industrijskih, rudarskih i drugih pogona, skladišta opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih materija. Na osnovu tehnoloških opasnosti autor, imajući u vidu nastanak i razvoj požara, odnosno efekte eksplozije u ovim ambijentima, razmatra urbanističke, tehničke i organizacione mere zaštite.
Kroz celo izlaganje ukazuje se na zakonske i tehničke propise državnih organa ali i na norme kompanija za osiguranje ...
[dalje]
Termodinamika nekontrolisanog sagorevanja, M. Vidakovic

Meki povez, 115 strana, 20 Eura

Termodinamika Požara daje odgovore na mnoga pitanja, koja se mogu pojaviti tokom projektovanja ili izrade Elaborata zaštite od požara. Kniga nudi primer softvera za izradu dijagrama kretanja temperature u funkciji od vremena, hipotetičnog požara, kako bi se izbegle greške u fazi ... [dalje]

Priručnik zaštite od požara u arhitekturi (ostalo je još 10 primeraka knjige!)

Projektantima arhitekture, gradjevincima, mašincima, elektroinženjerima, tehnolozima, inspektorima i osiguravačima, pomaže tokom rešavanja problema požarne zaštite objekta uz evakuaciju ljudi i materijalnih dobara. Priručnik je koncipiran prema najnovijim istraživanjima u svetu i nudi predloge svetske regulative u kontekstu naše regulative... [dalje]

NOVO!!!

Priručnik zaštite od požara u arhitekturi (DOPUNJENO IZDANJE)

Na 1000 strana B5 formata. U odnosu na prvo izdanje, dodat je poseban deo o sredstvima za gašenje. Cena - 140 evra.

CD sa savetovanja "Upravljanje rizicima požara" 27. i 28. oktobra 2009. godine u Sava centru.
CD sa savetovanja CFPA 16. juna i savetovanja DITUR-a 17. juna, snimljeno u jednom kompletu. Kompletna predavanja učesnika iz Evropske konfederacije zaštite od požara i naših eminentnih stručnjaka. Cena CD-a je 1000 dinara (+PTT troškovi). Na CD-u se nalazi i nekoliko filmova, kao i dosta drugog korisnog materijala iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti.

ISTORIJA PROFESIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA

Od otkrića vatre čovek je nastojao da je prilagodi svojim potrebama ne bi li opstao u surovoj prirodi. Razvoj ljudskog roda može se meriti stepenom ovladavanja vatrom (priprema hrane, grejanje, topljenje metala itd.). Kada je čovek počeo da živi u naseljima, pored koristi ona je počela da predstavlja opasnost za njegovo stanište. Može se reći da od tada počinje istorija borbe protiv požara...

...[O DITUR-u]: U 2002. godini formirano je pri Društvu inženjera i tehničara Srbije Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR) na inicijativu Milovana Vidakovića, Tome Nedića, Dragana Sekulovića i Nikole Kleuta. Ličnim vezama dr Vidakovića sa vodećim ljudima svetskih (NFPA, CFPA i dr.), nacionalnih institucija (FPA, VdS i dr.) koje se bave pre svega zaštitom od požara održano je i u našoj zemlji više skupova na kojima su gostovali istaknuti predstavnici ovih ustanova kao predavač i.

Vidaković je u nizu godina organizovao posete naših stručnjaka poznatim sajmovima u Birmingemu i Parizu ali i posete najznač ajnijim laboratorijama i koledžima koji imaju poligone i laboratorije za obučavanje i uvežbavanje vatrogasaca, a sa ciljem da se otvore širi vidici i pripremi naše društvo za nova, evropska, rešenja. DITUR je postao 2002. redovan član CFPA. Povezivanje inženjera (uglavnom van državnih organa) u neprofitno društvo koje se bave požarnom bezbednošću nailazilo je na izvesne otpore u nekoliko poslednjih decenija, posebno od strane pobornika vodeće uloge vatrogastva. Tako se ponavlja stara praksa negiranja i otpora od strane tradicionalnih udruženja kada se pojave nova društva.

Ovo je prvi udžbenik preventive požara za srednje škole u Srbiji.
Knjiga je pisana po progamu koji je u to vreme bio važeći (1997.) za obrazovanje tehničara koji su usmeravani za zaštitu od požara (u to vreme u Srbiji je bilo 6 škola (redovno ili povremeno upisivale za taj smer) koje su imale odelenja ovog profila obrazovanja
Knjiga je štampana u B5 formatu sa oko 330 strana. Tiraž je bio 1000.
Knjiga se prodavala nekoliko godina kao vrlo pristupačna knjiga, po ceni, u knjižarama izdavača.
Naziv knjige je neumesan ali nije bilo mogućnosti da dobije korektan naziv - Preventiva požara
Moguće je da je izvestan broj knjiga još na raspolaganju kod izdavača a može se naći u većim bibliotekama.
 
Knjiga je jedna od prvih izdanja u Srbiji na teme zaštite od eksplozija eksplozivnih smeša a izašla je kao priručnik za kurseve koje je organizovao Institut Vinča – Centar za permanentno obrazovanje za radnike koji rade na poslovima izrade elaborata o ovim problemima i održavanju Ex uređaja.
Knjiga je štampana 1993 a formata B5 obima oko 272 strana. Štampano je 1000 primeraka.
Knjiga je uspešno korišćena nekoliko godina a sadržaje je dalje obrađivao i dopunjavao R Jovanov sa drugim saradnicima u nizu knjiga.
 
 
 
 
Knjigu je nastala povodom objavljivanja originalne Tehničke preporuke za urbanističke i građevinske mere zaštite od požara a kao JUS TP 21: 2003. Knjiga sadrži i komentar autora i brojne druge priloge. Knjigu je izdala mlada izdavačka firma Zaštita sistem kao svoje prvo izdanje.
Knjiga je većeg formata (skoro A4) sa tvrdim povezom a ima oko 350 strana.
Obrađuje se na vrlo pristupačan način kako se usvajaju koncepti bezbednosti pa se u daljem radu precizira sistem.
Jedno poglavlje posvećeno je i arhitektonsko-građevinskom projektovanju industrijskih zgrada.
Pored ostalih tu su i tekstovi dva zakona (o zaštiti od požara i eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima) i komentari o njima.
Knjiga se može nabaviti kod izdavača
kontakt na tel. 011 299 08 14
Knjigu je izdala ista izdavačka kuća kao predhodnu – Zaštita sistem, Beograd 2007. g.
Knjiga je nastala kao bitno proširenje sadržaja iz komentara preporuke JUS TP 21 i detaljnije je obrađeno planiranje i projektovanje hotela i poslovnih zgrada pretežno u pogledu bezbednosti od požara i eksplozija ali i od nekih drugih udesa ali i planiranih akcija.
Knjiga je malo uvećanog formata u odnosu na B5 sa oko 480 strana, s tvrdim koricama, prošivevim povezom. Tiraž knjige je 500 primeraka.
Knjiga sadrži veliki broj crteža i ilustracija a namenjena je takođe planerima i projektantima. Definišu se osnovni koncepti, upućuju planeri i projektanti na proverena kvalitetna idejna rešenja i govori o slabostima izvedenih objekata, požarima koji su to pokazali.
Knjiga je velikim delom pisana vrlo pristupačnim stilom a za one koji traže više teorije u pojedinim poglavljima daju se osvrti na savremena naučna i inženjerska dostignuća.
Knjiga se može nabaviti kod izdavača
kontakt na tel. 011 299 08 14
Knjiga je izdanje AGM Beograd a objavljena je 2008. god.
Knjiga je B5 formata sa oko 210 strana.
Knjiga obuhvata rečnik termina pi ISO 13943 : 2000 a u kome su obuhvaćeni osnovni termini i oni iz domena baznih laboratorijskih ispitivanja materijala i konstrukcija (177 termina). Date su definicije i termini na engleskom i srpskom jeziku i termini na nemačkom jeziku.
U drugom delu dat je detaljniji komentar termina i definicija sa brojnim slikama i ilustracijama.
U drugom delu dat je uobučajeni sadržaj za ilustrovane rečnike termina i reči engleskog jezika koji se koriste u okvirima struke požarne bezbednosti. I taj deo sadrži veliki broj slika i ilustracija.
Knjiga je namenjena svima onima koji se upuštaju u prevođenje standarda, knjiga stručnih tekstova, prospekata i drugih materijala iz ove oblasti ne samo sa engleskog jezika.
Knjiga se može nabaviti kod izdavača
kontakt na tel. 011 261 85 54