EVROPSKA DIPLOMA

 

AUSTRIA
Institute for Technical Safety – SCHUTZHAUS
Bernhard Noll
Siebenbrunnengasse 21A
1050 Wien
Tel.: + 43 1 5442502 23. Fax: + 43 1 5442502 43
E-Mail: bernhard.noll@schutzhaus.at

BELGIUM
Association Nationale pour la Protection
contre l’Incendie et l’Intrusion
Patrick Hebbelynck
Parc scientifique Fleming
1348 Louvain-la-Neuve Sud
Tel: +3210 47 52 11. Fax: +32 10 47 52 70
E-Mail: patrick.hebbelynck@anpi-nvbb.be

DENMARK
Dansk Brandteknisk Institut
Helle Mikkelsen
Jernholmen 12
2650 HVIDOVRE
Tel: +45 36 34 90 00. Fax: +45 36 34 90 03
E-Mail: hlm@dift.dk

FINLAND
Suomen Pelastusalan Keskusjärjesto
Riitta Piironen
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki
Tel: +358 9 4761 1332 Fax: +358 9 4761 1400
E-Mail: riitta.piironen@spek.fi

FRANCE
Centre National de Prévention et de Protection
Alain Polach
BP 2265
27950 St-Marcel
Tel: +332 32 53 64 90. Fax: +332 32 53 64 91
E-Mail: alain.polach@cnpp.com

GERMANY
VdS Schadenverhütung
Michael Schnell
Pasteurstr. 17a
50735 Köln
Tel: +49 221 77 66 472. Fax: +49 221 77 66 499
E-Mail: mschnell@vds.de
Secretariat
Sicherheitsinstitut
Dr. Hubert Rüegg
Nüscheler Str. 45
8001 Zürich / Schweiz 24

ITALY
AIAS (Associazione Italiana Addetti Sicurezza)
Tiziano Zuccaro
Via dei Mille, 8
60015 Falconara (AN)
Tel: +39 071 910701. Fax: +39 071 9160688
E-Mail: csilaias@genan.it

NETHERLANDS
Certoplan
Wilfred van Rooij
Postbus 67
3720 AB Bilthoven
Tel: +31 302 295 555. Fax: +31 302 295 556.
E-Mail: rooij@certoplan.nl

NORWAY
Norsk Brannvern Forening
Thor Kr. Adolfsen
Wesselsgt 8
Boks 6703 - St. Olovs Pl.
0130 Oslo 1
Tel: +47 2 315 71 00. Fax: +47 2 315 71 01

ROMANIA
A R A I
Asocia_ia Român_ de Ap_rare împotriva Incendiilor
Constanta Ene
Str. Dumitrache Banu 46, sector 2
cod 023765 Bucure_ti
Tel: +40 21 242 61 50. Fax: + 40 21 242 09 84.
E-Mail: ctp@mi.ro

SERBIA
DITUR
Prof. Dr. Milovan Vidakovic
Kneza Milosa 7a
11000 Belgrad
Tel: +38 111 276 2867. Fax: +38 164 145 8647.
E-Mail: vidakm@ptt.yu

SLOVENIA
Slovensko zdruzenje za pozarno varstvo
(Slovenian fire protection association)
Mitja Rudel
Celovska cesta 150
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 514 24 74. Fax: + 386 1 514 24 75.
E-Mail: info@szpv-zdruzenje.si
25

SPAIN
Centro Nacional de Prevención de Dańos y Pérdidas
(CEPREVEN)
Miguel A. Saldana
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel: +34 91 445 73 81. Fax: +34 91445 71 36
E-Mail: mas@cepreven.com

SWEDEN
Svenska Brandskyddsföreningen
Swedish Fire Protection Association
Lars Brodin
Sturegatan 38
11587 Stockholm
Tel: +468 588 474 16. Fax: +468 662 35 07
E-Mail: lars.brodin@svbf.se

SWITZERLAND
Sicherheitsinstitut
Ulrich Greuter
Nüscheler Strasse 45
8001 Zürich
Tel: +411 217 43 72. Fax: +411 211 70 30
E-Mail: ugreuter@swissi.ch

UNITED KINGDOM
Fire Protection Association
Howard Passey
London Road
Moreton in Marsh
Gloucestershire
GL56 ORH
Tel: +44 1608 812509. Fax: +44 1608 812501.
E-Mail: hpassey@thefpa.co.uk

 

Kurs za Evropsku diplomu

U mnogim zemljama Evropske Unije (EU) u oblasti bezbednosti od požara, poplava, tehničkih udesa u saobraćaju i industriji, eksplozija, odrona zemlje, zemljotresa itd. poslove obavljaju direkcije ili agencije za vanredne situacije. Ove službe za hitne intervencije pri udesima bave se i pružanjem izvesnih hitnih medicinskih usluga, što se odnosi na triažu, prvo zbrinjavanje povreda i prevoz povređenih do bolnice. Glavnu strukturu ovih direkcija čine službe za požarnu bezbednosti, pri čemu se veći broj inženjera preventivaca i vatrogasaca specijalizuje za razne intervencije u slučaju i drugih udesa, sem požara.
Ove direkcije su osnovane i organizovane po rešenjima nacionalnih dokumenata koji se obično nazivaju „Strategija za postupanje u vanrednim situacijama“, a ovakvi dokumenti su usaglašeni kroz saradnju u okviru širih političkih, vojnih policijskih i drugih struktura, poput NATO pakta i drugih. Zemlje koje su u tranziciji za uključenje u NATO i EU organizacije usaglašavaju ove modele kroz program „Partnerstvo za mir“. Naša zemlja je učestvovala u većem broju zajedničkih vežbi vatrogasaca i drugih stručnjaka na području Balkana u okviru ovog Programa.
Partnerstvo za mir i drugi programi imaju za cilj harmonizaciju zakonodavstva i pratećih propisa sa zemljama NATO i EU, koordinaciju i uvežbavanje nacionanih službi za zajedničke akcije, kao što su veliki šumski požari, veliki industrijski udesi koji se odražavaju na širu okolinu i slično, kako bi se postigla visoka usaglašenost i uspešnost.
Da bi se ostvario ovaj cilj, mnoge stručne i nevladine organizacije imaju slične, odnosno kompatibilne, programe. Tu je svoje mesto našla Konfederacija nacionalnih asocijacija požarne zaštite Evrope, CFPA.
Članice CFPA stalno rade na unapređenju obrazovanja i uvežbavanja ljudi koji rade, ili nameravaju da rade u oblasti požarne bezbedbosti, usavršavaju programe i harmonizuju ih, s obzirom na slobodno kretanje ljudi u okvirima EU. Harmonizuju se programi nastave, uslovi praktičnih vežbi, polaganja ispita, kako bi se dobio približno isti nivo znanja po određenom kursu, a diploma je jedinstvena. U svom radu CFPA organizacija je postignuta vrlo dobra saradnja sa osiguravajućim kućama, njihovim centrima za tehničko upravljanje rizicima, proizvođačima opreme, serviserima i ispitnim laboratorijama.
DITUR je dobio licencu CFPA 2004. god. da može da organizuje kurseve za „evropsku diplomu CFPA“ prema specifičnim potrebama korisnika, a u skladu sa programom koji je usaglašen za članice CFPA. DITUR je obavezan da program kurseva, nivo nastave i način ispita usaglašava sa odgovarajućim kursevima u zemljama CFPA-E. To posebno važi za kurseve koji se završavaju CFPA-E diplomama. Značajan deo ovih sadržaja je prilagođen regulativi organizaciji i praksi zemalja EU.
Predavači, instruktori i mentori DITUR-a su dužni da se drže jasno definisanih usvojenih programa i procedura. Kombinujemo sve savremene metode obuke koristeći praktičnu nastavu, kompjutersku tehnologiju, video materijale i Internet. Tokom kurseva kandidati rade seminarske radove i studije na zadate teme, koje treba da savladaju da bi stekli uslov da polažu ispit za diplomu.

 

Trening za požarnu zaštitu

1992. rad Trening komisije je kulminirao novom kvalifikacijom u polju preventivne zaštite od požara, koja je prepoznatljiva u Evropi. Kooperacija među članovima CFPA Evrope rezultirala je lansiranjem diplome CFPA Evrope.

Primarna svrha nove diplome bila je da se omogući organizacijama širom Evrope, da treniraju osoblje na prepoznatljivim standardima požarne bezbednosti.

CFPA diploma je kvalifikacija ponuđena od strane CFPA Evrope. To je prva evropska kvalifikacija na polju zaštite od požara, koja obezbeđuje dovoljan nivo znanja. Svi članovi asocijacije su se složili da prate slične procedure obučavanja i da poštuju isti kriterijum polaganja ispita.

Fleksibilan program kursa razvijen je od strane radne grupe sastavljene od članova CFPA Evrope, tako da dozvoljava svakom članu asocijacije stepen slobode oko organizacije treninga prema klvalifikacijama polaznika i zahteva studija. Konačna kvalifikacija ima isti nivo i vrednost, bez obzira koja je asocijacija pripremila treninig i izdala sertifikat.

Kandidati moraju da imaju prvi stepen. Slučajevi polaznika, sa većim brojem kvalifikacija ili iskustava, biće naknadno razmotreni. Polaznici se razvrstavaju u grupe prema nivou znanja. Takođe se može ponuditi izbor grupe koja nije popunjena. Obuka može biti, prema fleksibilnom dogovoru, na bazi punog radnog vremena. Mnoge asocijacije obezbeđuju uporedne prevode kurseva, dozvoljavajući polaznicima, sa kvalifikacijama i drugim disciplinama, da se pripreme za ispit.

Diploma zavisi samo od uspeha polaznika na završnom ispitu. Iako mogu da postoje manje razlike između različitih zemalja učesnika, u pogledu učestalosti kursa i metoda studiranja, ispit u principu je identičan. Svaki ispit je vrednovan od strane člana asocijacije i prvo pitanje je teoretsko. Od polaznika se zatim traži da uradi praktični rad koji se može prezentovati u usmenoj ili pisanoj formi.

Završna diploma se dobija na bazi većeg broja kurseva na različitim nivoima, koje su ustanovljeni od strane članova Trening komisije CFPA Evrope. Dobijanjem diplome za kurs polaznika dobija kompletnu obuku ostalih nivoa CFPA-E. Kvalifikacija je prihvaćena u svim asocijacijama uz dopuštanje izvesne fleksibilnosti u obučavanju.